EEX VERORDENING PDF

Posts about EEX Verordening written by Geert van Calster. Vlas, P. (). Supplement EEX-Verdrag-EVEX-EEX-Verordening. In Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering (Groene serie-Burgerlijke. EEX-Verordening en ontwikkelingen IPR-procesrecht. Vlas, P. (Invited speaker). Transnational Legal Studies. Activity: Lecture / Presentation › Academic.

Author: Malarn Sagal
Country: Congo
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 26 March 2004
Pages: 118
PDF File Size: 11.44 Mb
ePub File Size: 7.2 Mb
ISBN: 134-8-78350-625-1
Downloads: 84951
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktijora

EUR-Lex – R – EN – EUR-Lex

Such an agreement conferring jurisdiction shall be either:. Deze gang van zaken ondermijnde niet alleen de bevoegdheden van deze gerechten in het kader van de executie van beslissingen, maar ook de verlrdening van het Verdrag van New York.

I have included it below. Om vast te stellen of een partij woonplaats heeft op het grondgebied van de lidstaat bij een van welks gerechten een zaak aanhangig is, past het gerecht zijn intern recht toe. Article 19 An employer domiciled in a Member State may be sued: Met het oog op het vrije verkeer van rechterlijke beslissingen moet een beslissing die door een gerecht van een lidstaat is gegeven, in een andere lidstaat worden erkend en ten uitvoer gelegd, ook verordenung het is gewezen tegen een verweerder die geen woonplaats heeft in een lidstaat.

Voor een geconsolideerde versie, zie PB C 27 van De beslissingen die in een lidstaat gegeven zijn en daar uitvoerbaar zijn, kunnen in een andere lidstaat ten uitvoer worden gelegd, nadat zij aldaar, ten verzoeke van iedere belanghebbende partij, uitvoerbaar zijn verklaard. OJ L 12, Gedaan te Straatsburg, 12 december Een van die gronden is dat hij geen gelegenheid heeft gehad zijn verweer voor te bereiden ingeval van een bij verstek gewezen beslissing op een civiele vordering in verband met een strafzaak.

Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om de doelstelling ervan te vreordening. Door deze gang van erx lijkt het juist weer mogelijk om de werking van de Brussel I Verordening te ondermijnen in die zin dat de rechter van een andere lidstaat, de executierechter, zich in de merites van zaak mengt, terwijl zijn buitenlandse collega dat al heeft gedaan.

Deze verordening laat onverlet de toepassing van het Verdrag van New York van Wanneer bevoegdheid voortvloeit uit artikel 4 of de artikelen 7, 8 of 9, en op het moment dat een vordering wordt aangebracht bij een gerecht in een lidstaat tussen dezelfde berordening een vordering aanhangig is voor een gerecht van een derde land die op dezelfde oorzaak berust en hetzelfde onderwerp verordeening, kan het gerecht van de lidstaat de uitspraak aanhouden indien: Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.

  CONDAIR CP3 MINI PDF

Wanneer de verzekeraar geen woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, maar in een lidstaat een filiaal, een agentschap of enige andere vestiging heeft, wordt hij voor de geschillen betreffende de exploitatie daarvan geacht woonplaats te hebben op het grondgebied van die lidstaat. Artikel 59 Gerechtelijke schikkingen die uitvoerbaar zijn in de lidstaat van herkomst, worden onder dezelfde voorwaarden als authentieke akten ten uitvoer gelegd in de andere lidstaten. The agreement was a verbal agreement, and any choice of court which one of the parties claimed had been made, had not been confirmed in writing.

Het EU gerecht dient in zijn beslissing alle omstandigheden van het geval te wegen. De wederpartij wordt niet gehoord en ook wordt niet gekeken of een van de weigeringsgronden van artikel 34 van toepassing is. No extension of time may be granted on account of distance. The jurisdiction specified in Article 6 2and Article 11 in actions on a warranty of guarantee or in any other third party proceedings may not be resorted to in Germany and Austria. Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 61, onder cen artikel 67, lid 1.

Posts Tagged EEX Verordening

Dit artikel is edx van toepassing op de tenuitvoerlegging van een in een beslissing vervatte bewarende maatregel of indien degene die om de tenuitvoerlegging verzoekt, evrordening bewarende maatregel in overeenstemming met artikel 40 vordert.

At 26 it immediately cuts short any expectation of clarification on locus delicti commissi: Artikel 5, punten 5 tot en met 7. De bevoegdheid moet altijd op die grond kunnen worden gevestigd, behalve in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp van het geschil of de autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt. De in een lidstaat gegeven beslissingen die een veroordeling tot betaling van een dwangsom inhouden, kunnen in de aangezochte lidstaat slechts ten uitvoer worden gelegd wanneer het bedrag ervan door het gerecht van herkomst definitief is bepaald.

  LIGJI PER VETERANET E LUFTES 2014 PDF

Artikel 56 Aan de partij die in een lidstaat de tenuitvoerlegging vraagt van een in een andere lidstaat gegeven beslissing, kan geen enkele zekerheid of depot, onder welke benaming ook, worden opgelegd wegens de hoedanigheid van vreemdeling dan wel wegens het ontbreken van een woonplaats of verblijfplaats in de aangezochte lidstaat.

An insurer who is not domiciled veroreening a Member State but has a branch, agency or other establishment in one of the Member States shall, in disputes arising out of the operations of the branch, agency or establishment, be deemed to be domiciled in that Member State.

Where, under paragraph 1, the final place of delivery of the goods or provision of the services is in Luxembourg, any agreement conferring jurisdiction must, in order to be valid, be accepted in writing or evidenced in writing within the meaning of Article 23 1 a.

Potentially in more than one meaning of the word. Anchor defendants in follow-up competition law cases.

Place of authority 3. The court held inter alia that whether the incoterm was actually part of the agreement between fex, could only be judged in accordance with the lex causae. Zij heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken of administratief-rechtelijke zaken.

In het geval van een verzoek om weigering van tenuitvoerlegging van een beslissing op grond van afdeling 3, onderafdeling 2, kan het gerecht in de aangezochte lidstaat, op verzoek van de persoon jegens wie om tenuitvoerlegging wordt verzocht: Indien het gerecht daar reeds over beschikt of het onredelijk acht dit van de verzoeker te verlangen, kan het afzien van het doen overleggen van de in de eerste alinea vermelde documenten door de verzoeker.

Een in een lidstaat gegeven beslissing wordt in verordenihg overige lidstaten erkend zonder vorm van proces. Name s of defendant s 4. Wanneer het gerecht van die andere lidstaat vervolgens een uitspraak deed over de geldigheid van de arbitrage diende deze uitspraak op grond van de Brussel I Verordening erkend en tenuitvoergelegd te worden, wat tot gevolg had dat de gerechten van de lidstaat van de plaats van arbitrage een arbitraal vonnis naast zich neer moesten leggen.